Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών ασφάλειας και υγείας είναι ένα φλέγον θέμα, το οποίο βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο
του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλειας και της υγείας έχουν εισέλθει στην Ελληνική Νομοθεσία, σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες
εργασίας μέσω τεχνικών, αλλά και οργανωτικών μέτρων. Επιπρόσθετη ώθηση έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας το ενδιαφέρον τόσο για το θέμα αυτό καθαυτό, όσο
και για τη διαμόρφωση ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου, έχει οδηγήσει στην έκδοση μεγάλου αριθμού κοινοτικών οδηγιών, με τις οποίες είναι υποχρεωμένα να εναρμονιστούν τα
εθνικά δίκαια.

Η ισχύουσα νομοθεσία, όπως έχει διαμορφωθεί, ρυθμίζει τα εν λόγω ζητήματα σε εθνικό επίπεδο διαμέσου φορέων και θεσμών, αλλά και με τη σύσταση οργάνων υπεύθυνων για την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι, από πλευράς εργοδοτών, προσδιορίζονται σαφείς υποχρεώσεις με στόχο να
διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού που απασχολούν, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις της νομοθεσίας αναφέρεται
στη ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις επιχειρήσεις, εφόσον απασχολούν έστω κι έναν εργαζόμενο, όπως προκύπτει από το Π.Δ. 17/1996 (αρ. 4, παρ. 1 και 2).

Οι γενικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη,  ενώ εντός των υποχρεώσεών του είναι η επίβλεψη και προαγωγή των συνθηκών
εργασίας. Τα απαιτούμενα προσόντα που απαιτείται να διαθέτει ο Τεχνικός Ασφαλείας, καθώς και ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησής του προσδιορίζονται από το μέγεθος της
επιχείρησης και το βαθμό επικινδυνότητας στον οποίο κατατάσσονται (βλ. σχετικό παράρτημα) και περιγράφονται στο Ν. 1568/1985, αρ. 5 και τα π.δ. 294/1988, αρ. 4 και 17/1996, αρ.
4, παρ. 1 και 2:

Α) Επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας

 • που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους: πτυχίο πανεπιστημίου, πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, άδεια
  άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου.
 • που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους: πτυχίο ΑΕΙ όπως παραπάνω ή πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών
  και των ΚΑΤΕΕ, με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988, αρ. 2, τέτοιες επιχειρήσεις είναι:
Ορυχεία άνθρακα, μεταλλεία - λατομεία, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, χημικές βιομηχανίες (συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων, πλαστικών υλών,
συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών, πετροχημικών, οργανικών χρωστικών ουσιών, πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου, βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών, γεωργικών
φαρμάκων και εντομοκτόνων, εκρηκτικών, πυροτεχνημάτων, λοιπών βασικών προϊόντων), βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (συμπεριλαμβάνονται η επεξεργασία πετρελαιοειδών και η εμφιάλωση
υγραερίων), βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά (συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ειδών από αμίαντο και οι βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες), κατασκευή τελικών
προϊόντων από μέταλλο εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού (συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες κατασκευές), κατασκευή μηχανών και συσκευών εκτός των ηλεκτρικών και
των μέσων μεταφοράς (συμπεριλαμβάνονται λεβητοποιεία, σιλό, κοχλιομεταφορείς, μεταφορικές ταινίες και αερομεταφορείς), κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών (συσσωρευτές μολύβδου),
κατασκευή μεταφορικών μέσων (συμπεριλαμβάνονται η ναυπήγηση και επισκευή σκαφών και η κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού), θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής, παραγωγή καυσίμου
αερίου πόλεως, υφαντικές βιομηχανίες (συμπεριλαμβάνονται βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια), εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες, εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα)
κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω από 2.000 μ3 ειδικά δομικά έργα.

Β) Επιχειρήσεις μέσης επικινδυνότητας

 • που απασχολούν 650 και άνω εργαζόμενους: πτυχίο ΑΕΙ
 • που απασχολούν 50 έως 650 εργαζόμενους: πτυχίο ΑΕΙ  
 • που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Kαθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας είναι δυνατό να ανατεθούν από τους εργοδότες σε εργαζόμενους της
  επιχείρησης με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να   απασχολούνται με πλήρες ωράριο, να λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση και να διαθέτουν τα εξής προσόντα: απολυτήριο
  Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του  εξωτερικού ή άδεια άσκησης
  επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστον οκταετή προϋπηρεσία.  

Σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988, αρ. 2, τέτοιες επιχειρήσεις είναι:
Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών, θήρα, αλιεία, αλυκές, βιομηχανίες ειδών διατροφής, βιομηχανίες ποτών, καπνοβιομηχανίες, υφαντικές βιομηχανίες, βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από
ύφασμα, βιομηχανίες ξύλου, βιομηχανίες επίπλων και ειδών
επιπλώσεως, βιομηχανίες χάρτου, εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες, βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη, λοιπές βασικές χημικές
βιομηχανίες, βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων, βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου, βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, κατασκευή ειδών από
τσιμέντο, κατασκευή τελικών προϊόντων και για οικοδομές και μεταλλικές κατασκευές, κατασκευή μηχανών και συσκευών εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς, μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής
μηχανημάτων, κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών, κατασκευή μεταφορικών μέσων, ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός, ύδρευση, οικοδομήσεις και δημόσια έργα, μεταφορές (μόνο τα
συνεργεία συντήρησης γραμμών, οι μεταφορές υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα), λοιπές βιομηχανίες.

Γ) Επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας

 • που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους: πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο ΤΕΙ.
 • που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους: τα απαιτούμενα προσόντα είναι ίδια με εκείνα της περίπτωσης Β3. Επιπρόσθετα, καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας είναι
  δυνατό να αναλάβουν οι ίδιοι οι εργοδότες ανεξαρτήτως προσόντων με την προϋπόθεση να      λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988, αρ. 2, τέτοιες επιχειρήσεις είναι:
Γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο χονδρικό - λιανικό, μεσίτες και αντιπρόσωποι, εστιατόρια και ξενοδοχεία, λοιπές μεταφορές, αποθηκεύσεις (εκτός των αποθηκεύσεων υγρών και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες
μετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με την
επιχείρηση), επικοινωνίες, τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών - ακινήτων, κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων, παιδεία,
υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών, ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις, υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού, προσωπικές υπηρεσίες, οικιακές υπηρεσίες.

Στη περίπτωση που μία επιχείρηση έχει εργασίες που εντάσσονται σε πάνω από μια κατηγορίες, τότε κατατάσσεται συνήθως στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκει η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη
επικινδυνότητα, ή σε αυτήν που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα με το σημαντικότερο ποσοστό εργασιών της. Την τελική αρμοδιότητα για το εν λόγω ζήτημα έχουν τα κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας.


Επίσης, με το Π.Δ. 294/1988, αρ. 5 ορίζονται οι επιτρεπόμενες ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας που κατέχουν πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων που μπορούμε να καλύψουμε:
 • Αλυκές
 • Έργα Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΚΩΔ 42)
 • Κατεδαφίσεις και εκσκαφές (ΚΩΔ 500)
 • Κατασκευές κτιρίων (ΚΩΔ 501)
 • Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων (ΚΩΔ 502)
 • Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων (ΚΩΔ 503)
 • Δημόσια Έργα (ΚΩΔ 504)
 • Εμπόριο – περίπτερα, πολυκαταστήματα, super market
 • Μεταφορές &Αποθηκεύσεις,
 • Επικοινωνίες
 • Τράπεζες, ασφάλειες, μεσιτικά γραφεία & πάσης φύσεως οικονομικά ιδρύματα.
 • Λοιπές Υπηρεσίες
 • Δημόσιο. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. & Ο.Τ.Α.
 • καθώς και σε όλα τα αντικείμενα που το αντικείμενο σπουδών του Πολιτικού Μηχανικού    σχετίζεται  με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Τεχνικού ασφάλειας παρέχουμε και για διαστήματα μικρότερα του έτους, εφόσον μια δραστηριότητα δεν λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
e-Shop
Tεχνικός Ασφαλείας
ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • αφορά αμοιβή Διπλωματούχου Μηχανικού
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 12 € )
ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • αφορά αμοιβή Διπλωματούχου Μηχανικού για το ελάχιστο απασχόλησης δηλαδή τις 25 ω/ετος
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 300 € )
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Ισχύει για κάθε μια αυτοτελή εργασία π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση, ανύψωση φορτίου, εργασία σε περιορισμένο χώρο κτλ.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 150 € )
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης (διάσωσης - διαφυγής) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί να λάβουν χώρα σε μια επιχείρηση όπως είναι η πυρκαγιά, ο σεισμός, η δολιοφθορά, η
ληστεία, η τρομοκρατική ενέργεια κ.λπ. Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης απόλυτα προσαρμοσμένο στην κάθε επιχείρηση, αναθέτει ρόλους και αρμοδιότητες στους εργαζομένους, ώστε την κρίσιμη ώρα ο καθένας να
αναλάβει δράση χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, αναπτύσσεται το Σχέδιο Εκκένωσης για τον κάθε χώρο της επιχείρησης ξεχωριστά ώστε να υπάρχει καταγραφή
όλων των διαδοχικών ενεργειών που θα λάβουν χώρα από την εκδήλωση της έκτακτης ανάγκης και έπειτα. Φυσικά, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου αποτυπώνονται στις κατόψεις των χώρων της επιχείρησης,
ώστε η εύρεση της συντομότερης εξόδου κινδύνου για εργαζομένους και τρίτους να γίνει χωρίς καθυστέρηση. Το σημείο συγκέντρωσης και οι ενέργειες που ακολουθούν μετά το συμβάν αποτελούν επίσης κομμάτι του
Σχεδίου.

Προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες γύρω από θέματα αντιμετώπισης Έκτατης Ανάγκης αναλαμβάνουμε την:
 • Εκπόνηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
 • Την εκπόνηση του Σχεδίου εκκένωσης και την αποτύπωση των Διαγραμμάτων εκκένωσης
 • Την εκπαίδευση των εργαζομένων της επιχείρησης πάνω στα θέματα του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
 • Τη διεξαγωγή άσκησης πυρασφάλειας υπό το συντονισμό του Τεχνικού Ασφαλείας και τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Τη διεξαγωγή σεμιναρίων Πυρασφάλειας για επιχειρήσεις ή εργοτάξια με εισηγητές έμπειρους μηχανικούς.

 • Η εργασία αφορά αυτοτελή χώρο και σχετίζεται με το εμβαδό του και τον απασχολούμενο πληθυσμό .

(Κόστος Μελέτης για χώρο / (Κατηγορία: Γ. 1 €/μ2) (Κατηγορία: Β. 3 €/μ2) (Κατηγορία: Α. 5 €/μ2 ))
(Κόστος Μελέτης για άτομα / (Κατηγορία: Γ. 20 €/άτομο) (Κατηγορία: Β. 60 €/άτομο) (Κατηγορία: Α. 100 €/άτομο ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί υποχρέωση όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και έχει σαν κύριο στόχο την προστασία της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων.
Σύμφωνα με το Ν. 3580 / 2010 κάθε εργοδότης οφείλει ‘να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων …’.Η εκτίμηση
κινδύνου πρέπει να εκπονείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο της Νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε εργοδότη αφού με την εκπόνησή της επιτυγχάνονται:
η έγκαιρη αναγνώριση των πηγών κινδύνου που δύνανται, εντός της επιχείρησης, να επηρεάσουν τους εργαζόμενους, την ιδιοκτησία, τις διεργασίες και να προκαλέσουν ατυχήματα ή ζημιές κ.λπ.
η κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και η ταξινόμησή τους ανά βαθμό επικινδυνότητας, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο να δοθεί έμφαση από τον εργοδότη στους πιο σημαντικούς,
η καταγραφή των απαιτούμενων συλλογικών ή ατομικών μέτρων για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

 • Αφορά αυτοτελή χώρο και σχετίζεται με το εμβαδό του και τον απασχολούμενο πληθυσμό .

(Κόστος Μελέτης για χώρο / (Κατηγορία: Γ. 1 €/μ2) (Κατηγορία: Β. 3 €/μ2) (Κατηγορία: Α. 5 €/μ2 ))
(Κόστος Μελέτης για άτομα / (Κατηγορία: Γ. 20 €/άτομο) (Κατηγορία: Β. 60 €/άτομο) (Κατηγορία: Α. 100 €/άτομο ))
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΥ. ή Σ Α Υ.
Η σύνταξη του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ) για τα Τεχνικά Έργα καθιερώθηκε με το Π.Δ. 305/95 και αποσκοπεί στην περιγραφή των βασικών Αρχών Ασφάλειας και Υγείας, οι οποίες θα
διέπουν το κάθε Έργο και θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο. Στο ΣΑΥ περιλαμβάνεται η γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή των πιθανών κινδύνων κατά την εξέλιξη του
έργου όπως λάθη ενεργειών, αμέλεια κατά την εργασία, βλάβες συστημάτων, τυχαία γεγονότα ή ατυχήματα, ελλιπή μέτρα ασφαλείας, κλπ.. Με βάση την εκτίμηση των κινδύνων, καθορίζονται τα Ειδικά Μέτρα Πρόληψης
και Αντιμετώπισής τους, τα οποία περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως μεταξύ άλλων στοιχεία για την ασφαλή προσπέλαση στο εργοτάξιο, την
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εργοτάξιο, την ανάλυση του έργου σε φάσεις, τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών, τον ασφαλή χειρισμό μηχανημάτων, τη χρήση χώρων υγιεινής και εστίασης, χρήση ΜΑΠ κ.λπ.
Κατά την έναρξη του συντάσσεται μαζί με το ΣΑΥ και ο προκαταρκτικός ΦΑΥ, στον οποίο αναφέρονται γενικά στοιχεία του έργου αλλά και τα όσα Φάκελος θα περιλαμβάνει με την παράδοση του έργου.

 • Κατηγορία 1: Αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 2000 Μ3 ή μέχρι 20 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 500 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες.
 • Κατηγορία 2: Αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 3000 Μ3 ή μέχρι 30 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 800 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 45 εργάσιμες ημέρες.
 • Κατηγορία 3: Αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 4000 Μ3 ή μέχρι 40 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 1000 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 60 εργάσιμες ημέρες.
 • Κατηγορία 4: Αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 6000 Μ3 ή μέχρι 60 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 1600 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 90 εργάσιμες ημέρες.
 • Κατηγορία 5: Αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 8000 Μ3 ή μέχρι 80 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 2000 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 120 εργάσιμες ημέρες.
 • Κατηγορία 6: Αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 12000 Μ3 ή μέχρι 120 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 3200 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 180 εργάσιμες ημέρες.

(Κόστος Μελέτης για άτομα / (Κατηγορία: 1. 500 €) (Κατηγορία: 2. 750 €) (Κατηγορία: 3. 1000 €) (Κατηγορία: 4. 1500 €) (Κατηγορία: 5. 2000 €) (Κατηγορία: 6. 3000 €))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • Αφορά αυτοτελή χώρο.

(Κόστος Μελέτης / (Κατηγορία: Γ. 300 €) (Κατηγορία: Β. 500 €) (Κατηγορία: Α. 1000 € ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ SEVESO
Η ανάλυση κινδύνων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO III (Κ.Υ.Α. 172058/2016 ή Κ.Δ.Π. 347/2015) είτε ως ξεχωριστή μελέτη, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την
αναγνώριση κινδύνων, τον προσδιορισμό πιθανοτήτων εκδήλωσής τους, καθώς επίσης την εφαρμογή μέτρων αποτροπής και περιορισμού συνεπειών. Οριοθετώντας την περιοχή που θα επηρεαστεί από συγκεκριμένα
επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας, υπερπίεσης και τοξικής δόσης μετά από την εκδήλωση ενός μεγάλου ατυχήματος (Εκτίμηση Επιπτώσεων), είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και να
χωροθετηθεί ο κρίσιμος από πλευράς ασφάλειας εξοπλισμός, έτσι ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα και η λειτουργικότητά του. Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να προταθούν ανταποδοτικές από πλευράς κόστους λύσεις
για την αναβάθμιση των Κτιρίων με Μόνιμες Θέσεις Εργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων. Μέσω της Ποσοτικοποιημένης Ανάλυσης Επικινδυνότητας προκύπτουν οι καμπύλες
ατομικής επικινδυνότητας, οι οποίες αποτυπώνουν την πιθανότητα βλάβης σε άτομα λόγω της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η πιθανολογική αυτή προσέγγιση μπορεί να οπτικοποιήσει τη σημασία των δικλείδων
ασφάλειας, καθώς επίσης να βοηθήσει στις αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές αλλαγές στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή προληπτικού συστήματος ελέγχων με βάση την επικινδυνότητα (riskbased).

Περιλαμβάνονται:
Εκτίμηση Επιπτώσεων (Λογισμικό EFFECTS).
Ποσοτικοποιημένη Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Quantitative Risk Assessment, QRA, Λογισμικό RISKCURVES).
Εκτίμηση Επικινδυνότητας Κτιρίων με Μόνιμες Θέσεις Εργασίας (Occupied Building Risk Assessment).
Σύνταξη Μελετών Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
Εκπαίδευση Προσωπικού Μεταφορικών Επιχειρήσεων σε θέματα ADR (Accord Dangerous Routier).
Έλεγχος υπαγωγής της μονάδας στιςδιατάξεις SEVESO με βάση θεσμοθετημένους κανόνες (αθροιστικός κανόνας, κανόνας του 2% κ.λπ.).
Περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).
Αναγνώριση κινδύνων (HAZOP, HAZID, Λογισμικό PHA-PRO).
Εκτίμηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων.

Δεν περιλαμβάνονται η αναθεώρηση των:
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.
Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων.
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και προτάσεις για βελτίωση στο πλαίσιο της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 8000 € )
ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ
Κάθε εγκατάσταση (βιομηχανική, εμπορική κλπ) που ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX=ATmosphere EXplosible) θα πρέπει να έχουν παρθεί κάποια
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία περιγράφονται σε μια μελέτη που ονομάζεται "μελέτη ΑΤΕΧ". Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει το Προεδρικό διάταγμα 42/2003 και μία
Υπουργική απόφαση:    ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και είναι εναρμόνιση με την οδηγία ΕΕ
94/92/ΕΚ ή αλλιώς ΑΤΕΧ 95 και  ΥΑ Β17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/β/13-3-1996) αφορά σε συσκευές και συστήματα προστασίας για εκρήξιμες ατμόσφαιρες. (ΕΕ 94/9/ΕΚ ή ΑΤΕΧ
137).Πιο συγκεκριμένα:Το ΠΔ 42/2003 απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας και ορίζει οτι οι
εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, παίρνουν μέτρα αποφυγής αναφλέξεων και μέτρα για τον
μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών μιας έκρηξης
, αξιολογούν τους κινδύνους που οφείλονται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες,  να κατατάσσουν σε ΖΩΝΕΣ τους χώρους που είναι
δυνατό να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να επισημαίνουν κατάλληλα τους χώρους με το προειδοποιητικό σήμα Εx,  να ορίζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την
προστασία από εκρήξεις. Τέλος, οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν για την σύνταξη και συνεχή ενημέρωση του "Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις" ή αλλιώς "Μελέτης ATEX"
στην οποία αναφέρονται οι κίνδυνοι εκρήξεων, τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι χωροι που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
και οι χώροι που αυτά εφαρμόζονται, η συντήρηση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού οι εγκαταστάσεις συναγερμού.
Οι επικίνδυνες χώροι κατατάσσονται σε ζώνες βάσει συχνότητας και διάρκειας εμφάνισης εκρηκτικών ατμοσφαιρών.
 •    Ζώνη 0 χώρος στον οποίο η εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχει ΜΟΝΙΜΑ ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 1
 •    Ζώνη 1 χώρος ΟΠΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 2
 •    Ζώνη 2 χώρος ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 3.
H μελέτη ATEX τηρείται στην εγκατάσταση και δεν θεωρείται σε κάποια κρατική υπηρεσία.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 3000 € )
ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΠΔ. 105/95)
Σε όλους τους χώρους εργασίας και τις επιχειρήσεις, η σήμανση ασφαλείας αποτελεί ένα απαραίτητο συλλογικό μέσο προστασίας από τους επικείμενους κινδύνους.
Η ορθή τοποθέτηση των σημάτων ασφαλείας, προϋποθέτει μελέτη και κατάλληλο σχεδιασμό προκειμένου τα σήματα να εξυπηρετούν το σκοπό τους δηλαδή την υπόδειξη/παρακίνηση εργαζομένων και τρίτων σε:
υποχρέωση (χρήσης ΜΑΠ, τήρησης κανόνων ασφαλείας κ.λπ.). Για παράδειγμα: Υποχρεωτική χρήση κράνους
προειδοποίηση (για ύπαρξη επικίνδυνων υλικών, αιωρούμενων φορτίων, κινδύνου πτώσης υλικών κ.λπ.). Για παράδειγμα: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
απαγόρευση (εισόδου, παρέμβασης ή επέμβασης σε μηχανή ή χώρο εργασίας, καπνίσματος ή άλλης ενέργειας κ.λπ.). Για παράδειγμα: Απαγόρευση εισόδου σε μη έχοντες εργασία
διάσωση (υπόδειξη οδών διαφυγής, εξόδων κινδύνου κ.λπ.). Για παράδειγμα: Σήμανση εξόδου κινδύνου
πυροπροστασία (χρήση φορητού πυροσβεστήρα, πυροσβεστικής φωλιάς, σταθμού κ.λπ.). Για παράδειγμα: Σήμανση Φορητού Πυροσβεστήρα
Όλα τα παραπάνω ορίζονται στη Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας, η οποία αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη.
 • Αφορά αυτοτελή χώρο και απασχολούμενο πληθυσμό .

(Κόστος Μελέτης για χώρο / (Κατηγορία: Γ. 0,5 €/μ2) (Κατηγορία: Β. 1,5 €/μ2) (Κατηγορία: Α. 2,5 €/μ2 ))
(Κόστος Μελέτης για άτομα / (Κατηγορία: Γ. 10 €/άτομο) (Κατηγορία: Β. 30 €/άτομο) (Κατηγορία: Α. 50 €/άτομο ))
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 • Κατηγορία 1. ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
 • Κατηγορία 2.ΕΛΑΦΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • Κατηγορία 3.ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 • Κατηγορία 4.ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ
(Κόστος Μελέτης / (Κατηγορία: 1. 200 €/ εργαζόμενο ) (Κατηγορία: 2. 250 €/ εργαζόμενο ) (Κατηγορία: 3. 350 €/ εργαζόμενο ) (Κατηγορία: 4. 500 €/ εργαζόμενο )
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ:
ΑΠΑΣΧ. ΑΤΟΜΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ:
ΑΠΑΣΧ. ΑΤΟΜΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΜΒΑΔΟ ΧΩΡΟΥ:
ΑΠΑΣΧ. ΑΤΟΜΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ