• Εισαγωγή των δεδομένων των υλικών και των διατομών που θέλετε να χρησιμοποιηθούν.

 • Ενιαία σχεδίαση ξυλοτύπων που περιλαμβάνει όλα τα μέλη ανεξαρτήτως υλικού.

 • Αντιανέμιοι χιαστί σύνδεσμοι (πλαγίων και στέγης) όπως ορίζει η αρχιτεκτονική μελέτη.

 • Έλεγχος συνδέσεων με κοχλιώσεις ή συγκολλήσεις.


 • Διαστασιολόγηση των διατομών από χάλυβα κατά ΕC3.

 • Διαστασιολόγηση των ξύλινων μελών κατά EC5.

 • Προμέτρηση υλικών για μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία.

 • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών.

.
Η τρισδιάστατη απεικόνιση εμφανίζει όλες τις μεταλλικές διατομές, με τις σωστές διαστάσεις και στην πραγματική τους θέση στο χώρο. Διευκολύνεται έτσι ο έλεγχος σωστής τοποθέτησης των λοξών
δοκών του φορέα.
Υπολογισμός αμιγώς μεταλλικών φορέων (π.χ. στέγαστρα) κατά Ευρωκώδικα 3.
Πλήρης βιβλιοθήκη πρότυπων διατομών. Η επιλογή τους γίνεται από πίνακα με οικογένειες (κατηγορία διατομής = IPE, HEB, HEA, κλπ) και καθορισμό παραμέτρου διάστασης (όνομα διατομής = 180, 200,
240, κλπ). Υπάρχει η δυνατότητα περιγραφής συγκολλητής διατομής.
Βιβλιοθήκη μελών με ειδικά στατικά χαρακτηριστικά και υποκείμενων σε συγκεκριμένους ελέγχους (π.χ. ελκυστήρες, έκκεντροι και κεντρικοί αντισεισμικοί σύνδεσμοι, τεγίδες, δοκοί σύζευξης). Ανάλογα με
το είδος καθορίζονται αυτόματα τα στατικά χαρακτηριστικά της δοκού π.χ. (αρθρώσεις, μήκη λυγισμού, μήκη για υπολογισμό βελών κλπ), αλλά και κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα ελεγχθεί (π.χ.
Στρεπτοκαμτικός λυγισμός κλπ).

Παράμετροι ελαστικών αρθρώσεων αρχής / τέλους δοκού και στις δύο κύριες διευθύνσεις (τοπικοί άξονες διατομής).
Μέθοδοι ανάλυσης και διαστασιολόγησης

Εφαρμοζόμενοι Κανονισμοί

 • Ευρωκώδικας 3: Υπολογισμός Κατασκευών από Χάλυβα ENV 1993-1-1/1992.
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - έκδοση 2000, ΦΕΚ 2184β - 20 Δεκεμβρίου 1999
 • Διόρθωση λαθών στον Ελληνικό Αντισεισμικό κανονισμό (ΕΑΚ-2000), ΦΕΚ 423β - 12 Απριλίου 2001
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού", ΦΕΚ 781β - 18 Ιουνίου 2003.
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000 λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154β - 12 Αυγούστου 2003

Αλλοι Σχετικοί Κανονισμοί και Διατάξεις

 • Ευρωκώδικας 1: Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές ENV 1991-1-1-1994.
 • Ελληνικός κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 1329β - 6 Νοεμβρίου 2000
 • Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 97, ΦΕΚ 315/Β/17-4-97.
 • Έλεγχοι μελών από δομικό χάλυβα - Σύνοψη των ελέγχων κατά EC3


1.Κατηγοριοποίηση διατομής
Πριν τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, καθορίζεται από το πρόγραμμα η κατηγορία της διατομής {§5.3.2 EC-3} και Πίνακας 1, ΕΑΚ2000.

2. Εφελκυόμενα μέλη
Τα εφελκυόμενα μέλη ελέγχονται σε εφελκυσμό {§5.4.3 EC-3}.

3. Θλιβόμενα μέλη
Τα θλιβόμενα μέλη ελέγχονται σε αξονική θλίψη {§5.4.4 EC-3} και σε λυγισμό {§5.5.1 EC-3}.

4. Κυρίως καμπτόμενα μέλη (Δοκοί)
Τα μέλη που υπόκεινται σε κάμψη ελέγχονται σε εφελκυσμό {§5.4.3 EC-3}, υπό αξονική θλίψη {§5.4.4 EC-3}, σε λυγισμό {§5.5.1 EC-3}, και σε ροπή κάμψης {§5.4.5 EC-3}, μονοαξονική ή διαξονική, με ταυτόχρονη
παρουσία αξονικής δύναμης {§5.4.8 EC-3}. Η ταυτόχρονη παρουσία της τέμνουσας δύναμης λαμβάνεται υπόψιν με την απομείωση της πλαστικής καμπτικής αντίστασης όπως ορίζεται στην {§5.4.7 EC-3}. Στην
περίπτωση μίας μη πλευρικά εξασφαλισμένης δοκού γίνεται ο έλεγχος σε πλευρικό λυγισμό δοκών {§5.5.2 EC-3}. Τέλος όπου απαιτείται γίνεται ο έλεγχος σε διατμητικό λυγισμό {§5.6 EC-3}.

5. Κυρίως θλιβόμενα μέλη (Υποστυλώματα)
Τα μέλη που υπόκεινται σε συνδυασμό αξονικής δύναμης και ροπής ελέγχονται σε κάμψη και αξονική δύναμη {§5.4.8 EC-3}, κάμψη και αξονικό εφελκυσμό {§5.5.3 EC-3}, κάμψη και αξονική θλίψη {§5.5.4 EC-3}.
Εφαρμόζονται τα κατάλληλα κριτήρια που ισχύουν για τα κυρίως καμπτόμενα μέλη, τα εφελκυόμενα και τα θλιβόμενα μέλη.

6. Ικανοτικός σχεδιασμός μεταλλικών στοιχείων / Αποφυγή σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων σε υποστυλώματα

7. Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας - Παραμορφώσεις
Ο έλεγχος της οριακης κατάστασης λειτουργικότητας γίνεται για τα κυρίως καμπτόμενα στοιχεία (δοκοί) του φορέα, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που φέρουν την επικάλυψη του φορέα (τεγίδες στις στέγες). Ο
υπολογισμός του κατακόρυφου βέλους κάμψης, το οποίο μπορεί να βλάψει την εμφάνιση του κτιρίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όρια τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ του πελάτη, του μελετητή, και της
αρμόδιας αρχής.

Τα όρια αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά της {§4.2.2(2) EC-3}. Ο έλεγχος γίνεται για όλες τις κατάλληλες φορτίσεις και τους συνδυασμούς αυτών που έχει εισάγει ο χρήστης.

Στα υποστυλώματα το οριζόντιο βέλος κάμψης πρέπει να ικανοποιεί τον λόγο "H/300" σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.1, § 4.2.2(4).
Σύμμεικτοι φορείς (χάλυβας - σκυρόδεμα - δομική ξυλεία)...
Το Λογισμικό μας...
 • Απλά έργα επιλύονται και διαστασιολογούνται με τo εγχωριo προγραμμα Metal της Civiltech
 • Mεσαία έργα επιλύονται και διαστασιολογούνται με τo εγχωριo προγραμμα Instant της CCS
 • Συνθετα έργα αντιμετωπίζονται με το Sap και το Etabs
e-Shop
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Photo gallery...
 • Μελέτη σύμμεικτου (σκυρόδεμα+ ξύλο) Ν. Ερυθραία Αττικής
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Στατική μελέτη Σύμμεικτων Λοιπών Τεχνικών έργων
Στατική μελέτη για έλεγχο σύμμεικτων υφιστάμενων κατασκευών
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη υφιστάμενου & σχέδια προς υποβολή
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη νέου & σχέδια προς υποβολή
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας
 • Η στατική επάρκεια του κτιρίου είναι η ικανότητα που έχει στο να αναλάβει φορτία (και μεχρι ποιο βαθμό) είτε αυτά αφορούν την λειτουργία του είτε αφορούν καταπονήσεις λόγω σεισμού, αέρα και χιονιού.
Ο έλεγχος στατικής επάρκειας της κατασκευής είναι πολύ χρήσιμη γαι τον Ιδιώτη και Τον Μηχανικό ώστε να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επεμβάσεις (επισκευές ή ενισχύσεις) που χρειάζεται να γίνουν στα δομικά στοιχεία της
 • Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε, προκύπτει  το τελικό συμπέρασμα σχετικά με την στατική επάρκεια του κτιρίου και χορηγείται στον ιδιώτη η σχετική βεβαίωση με ημερομηνία και
  υπογραφή από τον μηχανικό.
 • Τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και για λόγους προστασίας της ζωής είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντοχές του κτιρίου και την ικανότητα που αυτό έχει να αντέξει έναν ενδεχόμενο σεισμό ή μια φυσική καταστροφή.
 • Χρησιμοποιούμε τις πιο εξελιγμένες μεθόδους Σεισμικής Προσομοίωσης
 • Εκτιμάται η Αντοχή κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος σε κλίμακα Richter , και μεταλλικών κτηρίων σε ταχύτητα αέρα ή σε μέτρα χιονιού
Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος ο στατικός έλεγχος της υφιστάμενης κατασκευής
Δεν περιλαμβάνονται στο κόστος  (εφόσον κριθεί απαραίτητο) οι  έμμεσες ή άμεσες μετρήσεις δηλαδή η λήψη δοκιμίων υλικών από επιλεγμένες θέσεις, ο έλεγχος ενανθράκωσης του σκυροδέματος, ο έλεγχος διάβρωσης του οπλισμού, ο έλεγχος ορθής και
επαρκούς τοποθέτησης του κατάλληλου οπλισμού στα δομικά στοιχεία κλπ.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 € )
 • Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα υπόλοιπα τεχνικά έργα σκυροδέμτος έκτος των κτηριακών (γέφυρεςτοίχοι αντιστήριξης κλπ)
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη & σχέδια προς υποβολή
Στατική μελέτη Σύμμεικτων Νέων Κτηριακών Τεχνικών έργων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m3) 500 € - 2. (200-400 m3) 700 € - 3. (400-600 m3)
900 € - 4. (600-800 m3) 1200 € - 5. (800-1.000 m3) 1500 € - 6. (1.000-2.000 m3) 1800 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )