Σύμφωνα με το ν.4014/2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α, από 21/09/2011, απαγορεύονται οι δικαιοπραξίες σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα κατασκευών. Για κάθε δικαιοπραξία
σε οποιοδήποτε ακίνητο, οι συμβολαιογράφοι θα ζητούν γνωμοδότηση μηχανικού η οποία θα αναφέρει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία  (οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νομίμως  (Κατά την παρ.1  του άρθρου 23 του Ν.1577/1985, ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ), ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου  (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ) στο μεταβιβαζόμενο
ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία  (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία),  δεν υφίσταται   αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση,  πέραν αυτών που υπάγονται στις
εξαιρέσεις της §2   του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.


Για τη έκδοση της Βεβαίωσης Νομιμότητας, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στον αναθέτοντα μηχανικό τα εξής δικαιολογητικά:
 • Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλους ιδιοκτησίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ανά περίπτωση ότι:                                                                                                                                                                                                
  i. Δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση (αν η κατασκευή έχει ακολουθήσει πλήρως την οικ. άδεια), ή: ii. Δεν υφίσταται αυθαίρετη
  κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση πέραν αυτών που υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4014/11. (σε περίπτωση που οι
  αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης και έχουν ρυθμιστεί και τακτοποιηθεί ή πιστοποιημένα έχουν εξαιρεθεί λόγω παλαιότητας ).
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία (μόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στο παραπάνω.)


Αποκλίσεις & Ανοχές:
Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν υπολογίζονται τα πάχη     επιχρισμάτων και των τυχόν επενδύσεων και δεν λαμβάνονται
υπόψη οι εξής αποκλίσεις :
Μέχρι ποσοστού 2% (με μέγιστο τα 20 εκατοστά) των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας)
Μέχρι ποσοστού 2% της μικτής επιφανείας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας) (με μέγιστο τα 8.0 τμ).
Οι αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και της χρήσης του ακινήτου ως ‘’ανοχές’’ από επί μέρους ειδικούς κανονισμούς.
Αναζήτηση φακέλων και σχεδίων σε πολεοδομίες
Ασκοπη μετακίνηση  
Άσκοπη μετάβαση θεωρείται όταν  στο ραντεβού δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες, η οι άνθρωποι που έχουν κλειδιά από τους χώρους που θα επιθεωρηθούν, (λεβητοστάσια, διαμερίσματα, αποθήκες κλπ) ή δεν
έχουν μαζί τους σχέδια, έντυπα ή άδειες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και για τα οποία τους έχει ενημερώσει ο ελεγκτης τηλεφωνικά πριν την μετάβαση στο ακίνητο ή
υπάρχουν αυθαιρεσίες στο εξεταζόμενο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν επιλέξει να τις τακτοποιήση με την e-MeLeTi.
e-Shop
Εμβαδό Χώρου
Βεβαίωση Νομιμότητας για κτήρια
Βεβαίωση Νομιμότητας
Το Λογισμικό μας...
 • Για την έκδοση των βεβαιώσεων χρησιμοποιούμε το πρόγραμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ που είναι διασυνδεδεμένο με το υπουργείο
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-100 m2) 100 € - 2. (100-200 m2) 150 € - 3. (200-300 m2)
200 € - 4. (300-500 m2) 300 € - 5. (500-1.000 m2) 400 € - 6. (1.000-2.000 m2) 500 € )
Εμβαδό Οικόπεδο
Βεβαίωση Νομιμότητας για αδόμητα οικόπεδα
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-4000 m2) 150 € - 2. (4000-10.000 m2) 200 €
(Κόστος Υπηρεσίας :   70 €
(Κόστος Υπηρεσίας :   50 €