Επιθεώρηση πολυκατοικίας     

  Επιθεώρηση διαμερίσματος πολυκατοικίας

  Επιθεώρηση μονοκατοικίας,

  Επιθεώρηση κτηρίου λοιπών χρήσεων

  Επιθεωρήση λεβήτων και εγκαταστάσης θέρμανσης

  Επιθεωρήση εγκαταστάσης κλιματισμού                                                                                       

  Αναζήτηση φακέλων και σχεδίων σε πολεοδομίες

  Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις χώρων εφόσον ο χώρος διαφοροποιείται με τα σχέδια της πολεοδομίας ή δεν υπάρχουν καθόλου σχέδια

  Ασκοπη μετακίνηση  
  Άσκοπη μετάβαση θεωρείται όταν  στο ραντεβού δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες, η οι άνθρωποι που έχουν κλειδιά από τους χώρους που θα επιθεωρηθούν, (λεβητοστάσια, διαμερίσματα, αποθήκες κλπ) ή δεν έχουν μαζί τους
  σχέδια, έντυπα ή άδειες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιθεώρησης και για τα οποία τους έχει ενημερώσει ο επιθεωρητής τηλεφωνικά πριν την μετάβαση στο ακίνητο.
Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) και συνολικά, στην ενεργειακή
κατάταξη του κτηρίου, στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και στη σύνταξη υποδείξεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Τα στελέχη της ΕΝΕΤΑ , αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης (διεξάγεται από τους    έμπειρους Ενεργειακούς Επιθεωρητές της εταιρίας μας,
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008.) που  περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου και την υποβολή του στις αρμόδιες
υπηρεσίες.

Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης.

1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι
υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως συμπλήρωση πιστοποιητικού, υποδείξεις) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέν), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού
Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου. Στον επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στους εσωτερικούς  κοινόχρηστους και ιδιόκτητους προς επιθεώρηση χώρους.

2 Επίδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π) επιθεώρησης από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν καταχώρησης των γενικών στοιχείων του
κτηρίου στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου θα χρησιμοποιηθεί και για την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και της τελικής έκθεσης
επιθεώρησης, στο προαναφερόμενο Αρχείο.

3 Επιτόπου επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που έχει αρχικά συλλέξει από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση
συμπληρώνεται το τυποποιημένο έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια
του κτιρίου, τη μελέτη θερμομόνωσης ή την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων (εφόσον υπάρχει), από πληροφορίες του ιδιοκτήτη/διαχειριστή, καθώς και από την επί τόπου
επίσκεψη που πραγματοποιείται.

4 Σε περίπτωση κτιρίων μεγάλη επιφάνειας με πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων κτιρίου, δύναται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση
των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο μετρητικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις
των  γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, των θερμικών χαρακτηριστικών του (θερμοπερατότητα, θερμοκρασία επιφανειών κ.α.), της κατανάλωσης ενέργειας των Η/Μ συστημάτων, την ένταση και
την τάση ρεύματος, την απορροφούμενη ισχύ, τον συντελεστή ισχύος και την ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος (αρμονικές κ.α.), τα επίπεδα φωτισμού και την απορροφούμενη ισχύ από τα συστήματα
φωτισμού, τις    εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερμοκρασία, υγρασία, κυκλοφορία αέρα κ.α.).

5 Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου
(καταναλώσεις για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη.

6 Σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.

7 Έκδοση, παράδοση και καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής παραδίδει στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου καταχωρούνται στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, με τον αριθμό
πρωτοκόλλου που έχει ήδη δοθεί.

Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων κτιρίων ή για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3661/2008), εάν κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης
διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και επομένως το κτίριο δεν  κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β, τότε ο εκάστοτε
ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρίου υποχρεούται να εφαρμόσει εντός προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση του πιστοποιητικού, μέτρα  βελτίωσης τα οποία εξασφαλίζουν την ένταξη του κτιρίου στην
ενεργειακή κατηγορία Β σύμφωνα με τις   υποδείξεις του Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Η ενεργειακή επιθεώρηση επαναλαμβάνεται και εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και σε
περίπτωση μη βελτίωσης, για το κτίριο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 382 του ΠΔ 580/Δ/1999 (ΦΕΚ Α 210) «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου:

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων συμπληρώνεται το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου, στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό της ενεργειακής
απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Το έντυπο συμβάλει στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων που αφορούν τα δομικά στοιχεία και τις Η/Μ
εγκαταστάσεις των κτιρίων και συμβάλει στη σύντομη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης.

Στο έντυπο περιλαμβάνονται στοιχεία του κτιρίου που αφορούν: α) το κτιριακό κέλυφος, β) το σύστημα θέρμανσης, γ) το σύστημα ψύξης, δ) το σύστημα αερισμού, ε) το σύστημα φωτισμού και στ) τις
παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, καθώς και το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης προσδιορίζονται και προσαρμόζονται με Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και τη διεθνή πρακτική.

Το σύστημα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που θα σας προτείνουμε εντάσσεται εξ ΄ολοκλήρου στις επιλέξιμες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ  
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ" οι οποίες είναι:

 • Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του κτιρίου και ψυχρές βαφές.
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων.
 • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Τοποθέτηση εξωτερικών σκιαδίων.
 • Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Στόχος μας είναι να αναλυθεί ενεργειακά το κτίριό σας και προτείνοντας λύσεις να παρέμβουμε κατασκευαστικά ώστε:

Να αναβαθμίστει το κτίριο ενεργειακά
Να βελτιωθεί το επίπεδο άνεσης του εσωτερικού χώρου σας
Να μειωθεί η κατανάλωση του νερού και των καύσιμων πόρων
Να βελτιωθεί η ποιότητα εσωτερικού αέρα
Να βελτιωθεί το μικρόκλιμα της περιοχής

Επιλέξτε εμάς:

θα εκδώσουμε για εσας όλες τις απαιτούμενες άδειες, θα αναλάβουμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για όλες τις εργασίες!

Η ΕΝΕΤΑ ειναί η πρώτη εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρία στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και στην οικολογική δόμηση!
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακό «λίφτινγκ» των κατοικιών τους, να καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της απαραίτητης επιθεώρησης
και να προσέλθουν στις συνεργαζόμενες τράπεζες για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονομώ κατ'
οίκον».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει δύο μήνες και θα επιλεγούν εκείνες οι αιτήσεις που οδηγούν στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος, που αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας. Προβλέπει την
άμεση διάθεση περίπου 400 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, για επιδοτήσεις και χορηγήσεις άτοκων δανείων στα νοικοκυριά. Συνολικά, την περίοδο 2010 - 2012 αναμένεται να διατεθούν,
τόσο μέσω κρατικών κονδυλίων όσο και από τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων, πόροι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα κινητοποιεί ποσά ύψους περίπου 500 - 600 εκατ. ευρώ κάθε 3
χρόνια.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα συσταθεί ειδικό ταμείο με την επωνυμία «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Τη διαχείρισή του θα αναλάβει το ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα υπογράψει μέχρι το τέλος Ιουλίου
σχετική σύμβαση με τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος, καθώς και τις Περιφέρειες που συνεισφέρουν τα πρόσθετα ποσά για τη σύστασή του. Επίσης, θα δημοσιευτεί ανοικτή προκήρυξη -
πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες για να συνεπενδύσουν και να διαχειριστούν τα αντίστοιχα ποσά στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων - ιδιοκτητών ιδιωτικών
κατοικιών.

Το Ταμείο θα συγχρηματοδοτεί άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο, με πρόσθετο κίνητρο την απομείωση δανειακού κεφαλαίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και
πιστοποίηση των εργασιών. Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα που διαμορφώνονται σε 30% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και άτοκο δάνειο για τα χαμηλά εισοδήματα, σε 15% απομείωση δανειακού
κεφαλαίου και χαμηλότοκο δάνειο για τα μεσαία εισοδήματα και τέλος σε χαμηλότοκο δάνειο για τα σχετικά υψηλότερα εισοδήματα.


ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 ή τις 25.000 ευρώ αντίστοιχα. Προβλέπεται χορήγηση άτοκου
δανείου και επιχορήγηση, με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου, του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει 7.000
άτοκα.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 - 30.000 ή 25.000 - 50.000 ευρώ αντίστοιχα. Προβλέπεται
χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση, με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000
ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ. Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα είναι άμεσα διαθέσιμα, αν και ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής των συνεργαζόμενων τραπεζών:

1. Σχέδιο της αίτησης, στο οποίο αποτυπώνεται σχεδόν το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν.
2. Λίστα με τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.
3. Οι κατηγορίες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως έχουν εξειδικευτεί στη λεπτομέρειά τους.

Το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν
χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά τη φάση λήψης της απόφασης για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί
από αύριο γραμμή αρωγής χρηστών (help desk) στον αριθμό 801 11 36 300.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες, που:
- Δεν είναι εξοχικές.
- Εχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980.
- Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 1.500 ευρώ/τ.μ.
- Βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και μπορούν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να αναβαθμισθούν κατά μία
τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία.


ΤΑ 9 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά
μία τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το κόστος.

2. Υποβάλλεται αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και
εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα, έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου και επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης, έκδοση απόφασης υπαγωγής αιτήσεων, κοινοποίηση της έγκρισης
στη συμβαλλόμενη τράπεζα και ενημέρωση ωφελουμένου.

5. Υλοποίηση εργασιών.

6. 2η ενεργειακή επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού, έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

7. Η εκταμίευση του δανείου ξεκινά με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει τα
παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.

8. Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

9. Πιστοποίηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.


ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

- Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα.
- Τα δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
- Παρέχεται επιχορήγηση στις κατηγορίες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, μειώνοντας σημαντικά το δανειακό κεφάλαιο.
- Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε πολίτες, όπως όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα, που με το παλαιό σχήμα δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτό.
- Πρόσθετα κίνητρα έχουν θεσπισθεί με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010 και αφορούν σε μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 ευρώ για δαπάνες 6.000 ευρώ.
Yποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης

 • H Ενημέρωση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών, αριθμός ιδιοκτητών) και των χρήσεων των επιμέρους χώρων
 • Πίνακας ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομής δαπανών
 • Πλήρη στοιχεία των συνιδιοκτητών (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (εφόσον βέβαια το κτήριο έχει   ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο)
 • Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου
 • Στέλεχος οικοδομικής αδείας
 • Τοπογραφικό σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια όπως έχει κατασκευασθεί το κτήριο
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια όπως έχει κατασκευασθεί το κτήριο
 • Μελέτη θερμομόνωσης ελεγμένη από την Πολεοδομία
 • Ενημέρωση για την ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (τετραγωνικά μέτρα)
 • Ενημέρωση για την ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων, boiler, λέβητα κ.λπ.
 • Ενημέρωση για ανακαινίσεις που τυχόν έχουν γίνει στο κτήριο
 • Πληροφορίες για τυχόν προβλήματα του εσωτερικού χώρου και ιδιαίτερων αναγκών των χρηστών
 • Φωτογραφία του κτηρίου όπου να διακρίνεται η ιδιοκτησία
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων της ιδιοκτησίας για την τελευταία τριετία (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα, πέλετ)
 • Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας
 • Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτηρίου (διαχειριστής) ή της       ιδιοκτησίας (ιδιοκτήτης, εκπρόσωπος συνιδιοκτητών)
 • Δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρηση
 • Σε κτήρια με οικοδομική άδεια μετά την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ πιστοποιητικά και δελτία αποστολής θερμομονωτικών υλικών, κουφωμάτων,                                
  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τοπογραφικού διαγράμματος ή μελέτη θερμομόνωσης ή στα
  αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτηρίου, υπεύθυνος μηχανικός του γραφείου μας θα αναλάβει την αποτύπωση των τεχνικών  
  χαρακτηριστικών του κτηρίου, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτηρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν συμπεριλαμβάνεται στη αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή
  επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτηρίου.
1 €/m2
2 €/m2
1,5 €/m2
2,5 €/m2
150 €
300 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τις 2 ενεργειακές επιθεωρήσεις, την συνταξη των προσφορών, την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα σας απιστρέφει +250 € γιατι η αμοιβή του συμβούλου είναι επιλέξιμη δαπάνη


(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  500 €)
Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων, Λεβήτων, Κλιματισμού
 • Χρησιμοποιούμε το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
 • Επίσης αξιοποιούμε το πρόγραμμα ECOBUILDING που κατασκευάσε η εταιρία μας και τπρόγραμμα Energy building της Civiltech
 • Mελέτες ενεργειακής αποδοτικότητας εκπονούνται με το RETScreen

Η εφαρμογή Energy Building την οποία χρησιμοποιούμε αντιμετωπίζει όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού και μέσα από ένα state-of-the-art προηγμένο περιβάλλον εργασίας επιτρέπει στον μελετητή  
να εκπονήσει γρήγορα και αξιόπιστα την ενεργειακή μελέτη. Η εφαρμογή ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. και εκτελεί τους υπολογισμούς για την ενεργειακή κατάταξη των κτηρίων με κλήση του
ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ.
Η εφαρμογή έχει αξιολογηθεί θετικά και εγκρίνεται ως υπολογιστικό εργαλείο για τη διενέργεια των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης των κτηρίων από την αρμόδια
επιτροπή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γίνεται  χρήση της τεχνολογίας  σχεδιασμού κτηρίων 3D Visual BIM, όπου η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται ταυτοχρόνως είτε σε 3D μοντέλο, είτε σε 2D ή σε πίνακες.
Η περιγραφή του κτηρίου όπως οικόπεδο, κτήρια, επίπεδα, έδαφος, τα δεδομένα του κτηριακού κελύφους (τοιχοποιία, φέρων οργανισμός, οροφές, στέγες, δάπεδα, ανοίγματα), θερμικές ζώνες καθώς
και ο προσανατολισμός του κτηρίου εισάγονται με εποπτικό τρόπο σε 3D περιβάλλον.  Τέλος παράγουμε και σας παραδίδουμε το τεύχος της μελέτης έτοιμο για κατάθεση στην πολεοδομία και όλα τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έντυπα.
Ενεργειακή Μελέτη Κτηρίου, ΚΕΝΑΚ
Ενεργειακή Μελέτη ΚΕΝΑΚ και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

1.        από τη θερμομόνωση του κελύφους του (δώματος, εξωτερικών τοίχων, pilotis, υπογείου κ.λ.π.)
2.        από βιοκλιματικές πρακτικές (προσανατολισμός του κτιρίου, φυλλοβόλα δέντρα προς το νότο, παθητικά ηλιακά συστήματα, τέντες, πέργκολες κλπ)
3.        με παραγωγή ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.α.)
4.        με μη ενεργειοβόρες επιλογές για τη θέρμανση ή το δροσισμό του κτιρίου (ενεργειακά τζάκια, πέλετς, ανεμιστήρες κλπ)
5.        με επεμβάσεις στους υαλοπίνακες, σε πόρτες και παράθυρα, σε κουφώματα, χαραμάδες και δευτερεύουσες επιμέρους περιπτώσεις θερμικών απωλειών.

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή καταγραφή των αναγκών σας (κτήρια, γραφεία, επιχειρίσεις, εργοστάσια κλπ.) και καταστρώνουμε μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για τον περιορισμό των δαπανών σας.
Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενα κτίρια-κατοικίες

Η ενεργειακή απόδοση σημαίνει απλά χρήση λιγότερης ενέργειας για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι το να γίνονται τα πράγματα πιο έξυπνα, με βελτίιωμένη τεχνολογία, χωρίς καμμία μείωση στη λειτουργία ή το επίπεδο άνεσης. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε λιγότερη ενέργεια κερδίζοντας χρήματα και μειώνοντας την επίδραση στο περιβάλλον.

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας Για Βιομηχανίες-Επιχειρήσεις
Η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως:
•        Βιομηχανίες -Βιοτεχνίες
•        Ξενοδοχεία
•        Κτήρια γραφείων
•        Αποθήκες - Κτήρια Logistics το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του λειτουργικού κόστους.

Ανάλογα το αντικείμενο κάθε επιχείρησης και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει, μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένες από τις παρακάτω μεθόδους, για την μείωση του ενεργειακού κόστους:

•        Βελτίωση του συντελεστή ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης
•        Βελτιστοποίηση απόδοσης διεργασιών μέσω αυτοματισμών
•        Βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων κλιματισμού και θέρμανσης
•        Εξοικονόμηση σε αεροσυμπιεστές και ψυγεία
•        Εξοικονόμηση/εκμετάλλευση θερμότητας από παραγωγικές διεργασίες
Προκειμένου να εφαρμοστεί, ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε μία επιχείρηση, πρέπει είναι να γίνουν τα εξής:
Καταγραφή του υπάρχοντος ενεργειακού προφίλ των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και ιδιαίτερα των:
•        Κινητήριων συστημάτων
•        Ηλεκτροφωτισμού
•        Μονάδων κλιματισμού/θέρμανσης
•        Παραγωγής/χρήσης ατμού/πεπιεσμένου αέρα
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνουν μία σειρά μερήσεων καθώς και σχετικές μελέτες. Από αυτές θα επιλεχθούν, με αυστηρά τεχνοοικονομικά κριτήρια, οι πιο αξιόπιστες, εύκολες στον έλεγχο και συντήρηση και με ικανοποιητικό χρόνο απόσβεσης λύσεις για την
εξοικονόμηση.
Θα συνταχθεί τεχνοοικονομική μελέτη με προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού και των εργασιών εγκατάστασής του.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  1 € / μ2 )
Θερμομόνωση

 • Σύνταξη μελέτης θερμομόνωσης
 • Η μελέτη θερμομόνωσης εκτελείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης.
 • Παρέχουμε όλα τα έντυπα που πρέπει να υποβληθούν.
 • Προμέτρηση -προϋπολογισμός δομικών στοιχείων και υλικών.
 • Σχεδιασμός τοίχων, υποστυλωμάτων, δοκών και ανοιγμάτων, με οποιοδήποτε περίγραμμα και γέμισμα.
 • Οι τιμές αφορούν καθε ανεξάρτητο κτήριο
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 150 € - 2. (200-400 m2) 200 € - 3. (400-600 m2) 400 € - 4. (600-800 m2) 500 € - 5. (800-1.000 m2) 600 € - 6. (1.000-2.000 m2) 750 € )
Project Category
Θερμομόνωση
 • Η μελέτη ΚΕΝΑΚ εκτελείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό
 • Παρέχουμε όλα τα έντυπα που πρέπει να υποβληθούν.
 • Οι τιμές αφορούν καθε ανεξάρτητο κτήριο
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 200 € - 2. (200-400 m2) 300 € - 3. (400-600 m2) 400 € - 4. (600-800 m2) 500 € - 5. (800-1.000 m2) 600 € - 6. (1.000-2.000 m2) 750 € )
Προτάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
e-Shop
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
50 €
Project Category
Επιθεώρηση
Εξοικονομώ
Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
1 €/m2
70 €
Το Λογισμικό μας...
Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας
ΚΕΝΑΚ
Εξοικονομώ κατ' οίκον