Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
e-Shop
Τα βήματα που ακολουθούμε...

 1. Οι  μηχανικοί του γραφειου μας περιγράφουν τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με  συντεταγμένες. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται και διορθώνονται αμέσως τα λάθη κατά την εισαγωγή.
  Ανιχνεύουμε σε κάθε όροφο τη γεωμετρία των πλακών, επιλύουμε τις πλάκες και υποδεικνύουμε τα αναγκαία πάχη των πλακών.
 2. Υπολογίζουμε τις εντάσεις που ασκούνται στο έδαφος και δημιουργούμε τα θεμέλια με κεντρικά πέδιλα, με πεδιλοδοκούς ή με κοιτόστρωση. Υπάρχει η δυνατότητα έκκεντρων πεδίλων και πεδιλοδοκών,
  καθώς και η δυνατότητα μικτής θεμελίωσης σε πολλαπλά επίπεδα. Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των θεμελίων,οι μηχανικοί μας βλέπουν τις τάσεις που δημιουργούνται στο έδαφος και κάνουν  τις αναγκαίες
  διορθώσεις.
 3. 'Χτίζουμε’ τον Εικονικό Σκελετό και δημιουργούμε το Δομικό Προσομοίωμα με τους κόμβους, τις ράβδους, τα διαφράγματα και τα στερεά σώματα. Δημιουργούμε το Χωρικό Μοντέλο και το Φορτιστικό
  Προσομοίωμα.
 4. Στο περιβάλλον της Εικονικής Πραγματικότητας αναπαριστούμε, σε πραγματικό χρόνο,την σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου στις διάφορες ιδιομορφές του σεισμού. Ο σκελετός χωρίζεται σε 18.000
  τρίγωνα. Σε πραγματικό χρόνο, 40 φορές το δευτερόλεπτο,υπολογίζονται οι συντεταγμένες των κορυφών των τριγώνων και προβάλλονται στην οθόνη, δίνοντάς μας την πραγματική αίσθηση της κίνησης σε
  κάθε ιδιομορφή του σεισμού.
 5. Δημιουργούμε τις περιβάλλουσες των ροπών  σε όλο το σκελετό ή σε ένα τμήμα του. π.χ. σε ένα πλαίσιο, με τις τιμές ανά 0.20m ή ανά 0.10m ή στις κρίσιμες θέσεις, κατά την επιθυμία σας.
 6. Σε κάθε δομικό στοιχείο του σκελετού και με πυκνότητα ανά 0.20 ή 0.10m ή μόνο στις κρίσιμες θέσεις, υπολογίζουμε την ένταση σχεδιασμού και τον αναγκαίο οπλισμό σε cm².Στα ανοίγματα και στις
  στηρίξεις των πλακών της ανωδομής καθώς και στα πέλματα της θεμελίωσης υπολογίζουμε τις εντάσεις σχεδιασμού και τους αναγκαίους οπλισμους σε cm².
 7. Δημιουργούμε τα σχέδια των ξυλοτύπων
 8. Με τη δυνατότητα του real-time zoom και της real-time εκτύπωσης σε απλό 3D ή σε στερεοσκοπικό 3D,οι εικόνες αυτές μπορούν να δοθούν στον Εργολάβο για να εκτελέσει σωστά το σιδέρωμα.Σας
  εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να δειτε σε 3D και επακριβώς, στο εσωτερικό του σκελετού, τους οπλισμούς όλων των δομικών στοιχείων.
 9. Έχουμε (και συνεχώς αποκτουμε νέες) όλες τις πληροφορίες των πραγματικών οπλισμών, οπότε, έχουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τους ακριβείς αναλυτικούς καταλόγους των οπλισμών.
 10. Στερεοσκοπική αναπαράσταση στην οθόνη και στο χαρτί.Κάθε 3D αναπαράσταση (σκελετός, διαγράμματα εντατικών μεγεθών στο χώρο, σεισμική προσομοίωση, οπλισμοί ράβδων και συνδετήρων) μπορεί
  να μετατρέπεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, σε στερεοσκοπική αναπαράσταση από την απλούστερη στερεοσκοπική μέθοδο του red-blue (πάντως χωρίς ανάγκη driver γραφικής κάρτας) έως την πιο
  σύγχρονη παθητική στερεοσκοπική τεχνολογία StereoVIEW (worldwide patented by pi-SYSTEMS).
 11. Γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες όπλισης π.χ. τους πείρους και τα τύμπανα κάμψης των ράβδων, καθώς και τις αναγκαίες παρακάμψεις ή τις 'μπουκάλες',και μπορούμε να δημιουργήσουμε
  κατασκευαστικούς οπλισμούς για τις μηχανές αυτόματης διαμόρφωσης των οπλισμών.
 12. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δοκού.
 13. Δημιουργούμε όλες τις ενότητες διαστάσεων και σχεδιαζουμε όσες τομές χρειαζεστε. Δημιουργούμε όλες τις τομές, τόσο σε 2D όσο και σε 3D. Στη συνέχεια, δημιουργούμε τα υψόμετρα και τις διαστάσεις στις
  τομές.
 14. Υπολογίζουμε αναλυτικά όλες τις ποσότητες υλικών και εργασίας ανά όροφο και ανά  κατηγορία δομικών στοιχείων. Με βάση προκαθορισμένες τιμές υλικών και εργασίας, υπολογίζουμε με ακρίβεια το
  κόστος του έργου.
 15. Στο τεύχος της εκτύπωσης υπάρχουν όλα τα δεδομένα και όλα τα αποτελέσματα της μελέτης τόσο σε μορφή πινάκων όσο και σε μορφή εικόνων. Οι εκτυπώσεις των δομικών στοιχείων αναγράφουν αναλυτικά
  την ένταση και τη διαστασιολόγηση ανά συνδυασμό.

Νέες δυνατότητες

 • Υποστήριξη συνδετήρων όλων των ειδών. Σχεδίαση και Διαστασιολόγηση δοκών με συνδυασμό στρέψης και διάτμησης
 • Σχεδιαστική υποστήριξη σύνθετων στοιχείων (πυρήνες ανελκυστήρων κτλ.)

Από το περιβάλλον των κατασκευαστικών οπλισμών, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους μηχανικους μας να επιλέγουν κατ' εντολή σας συνδετήρες από μία ευρεία γκάμα τύπων (βιομηχανοποιημένων ή μη)
όπως: Συνήθεις, Σπειροειδείς, Robot, Sidefor, ForSteel και Κυψελοειδείς.Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα υπολογισμού, διαστασιολόγισης και σχεδίασης των δοκών καθώς και των πλακών που δημιουργούν την
στρέψη (πρόβολοι χωρίς συνέχεια). Επίσης υπολογίζει τον συνδυασμό διάτμησης και άμεσης ή έμμεσης στρέψης, εφόσον το επιθυμεί ο Μηχανικός, με κατάλληλη διαμόρφωση των οπλισμών της δοκού, αλλά και την
όπλιση των πλακών οι οποίες συμμετέχουν στην άμεση στρέψη.
ΓΕΝΙΚΑ
•Για την επίλυση χρησιμοποιείται η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων και εφαρμόζονται οι κανονισμοί γεφυρών (Ευρωκώδικες και DIN Fachberichte).

ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ, ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
•Δημιουργία στατικού προσομοιώματος γέφυρας με αναλυτική εισαγωγή δεδομένων και γραφικά αποτελέσματα.
•Εισαγωγή δεδομένων προέντασης:
•Γεωμετρία τενόντων.
• Σύστημα προέντασης.
• Φάσεις κατασκευής/προέντασης.

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
•Περιγραφή δράσεων και ιδιοτήτων τους.
•Περιγραφή βασικών φορτίσεων και ανάλυση φορέα.
•Περιγραφή φορτίων κυκλοφορίας και εύρεση περιβαλλουσών εντατικών μεγεθών.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ
•Περιγραφή φάσματος σχεδιασμού.
•Δυναμική ανάλυση και υπολογισμός μέγιστων εντατικών μεγεθών σεισμικών συνδυασμών.
•Εισαγωγή στο υποπρόγραμμα διαστασιολόγησης Aqb με διαχείριση φάσεων κατασκευής/προέντασης και δημιουργία συνδυασμών φορτίσεων.
•Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΠΥΣΜΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΝΤ/ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
• Αναφορά στον κανονισμό για υπολογισμό χρόνιων απωλειών και υπολογισμός σχετικών συντελεστών με το πρόγραμμα.
• Διαστασιολόγησης απλών διατομών, και προεντ/νων διατομών με ταυτόχρονη αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
• Έλεγχοι τάσεων.
Χρήση υποπρογράμματος Construction Stage Manager (CSM):
•Ανακατανομή τάσεων από προϋπάρχουσες εντατικές καταστάσεις.
•Υπολογισμός μερικών ερπυσμών, διαστασιολόγηση.

 • Από τις κατόψεις και τομές των αρχιτεκτονικών που μας δίνετε, σχεδιάζουμε τον ξυλότυπο με το πιο εύκολο κατασκευαστικά τρόπο , λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη λειτουργικότητα των χώρων.
 • Δημιουργία χωρικού μοντέλου και φωτιστικού προσομοιώματος.
 • Πλήρης Στατική & Δυναμική Ανάλυση. 3D Ιδιομορφική προσομοίωση του σεισμού σε πραγματικό χρόνο.
 • Δημιουργούμε τις περιβάλλουσες εντατικών μεγεθών σε 2D και 3D.
 • Ακριβής και οικονομική διαστασιολόγηση πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων & θεμελίων. Διαστασιολόγηση δοκών με συνδυασμούς στρέψης και διάτμησης. Υποστήριξη σύνθετων στοιχείων (π.χ πυρήνες
  ανελκυστήρων).
 • Ασφαλής επιλογή οπλισμών και δημιουργία πλήρων ξυλοτύπων (παραμετροποιούνται όλες οι λεπτομέρειες όπλισης, τύμπανα, μπουκάλες κλπ., δημιουργούμε κατασκευαστικούς οπλισμούς για τις μηχανές
  αυτόματης διαμόρφωσης των οπλισμών).
 • Αναλυτική Προμέτρηση Υλικών και Κοστολόγηση σκελετού, αναλυτικά ανά όροφο και κατηγορία δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα).
 • Δημιουργία τομών σε 2D και 3D με υψόμετρα και διαστάσεις. Φωτορεαλισμοί του φέροντος οργανισμού.
 • Αναλυτικές εκτυπώσεις δεδομένων και αποτελεσμάτων.
 • Αναπτύγματα οπλισμών - Ακριβείς αναλυτικοί κατάλογοι.
 • Διαχείριση χαρτιού με λογική εισαγωγή των ξυλοτύπων και των τομών.
 • Ευκολία και ταχύτητα στις τροποποιήσεις εφόσον αυτό χρειαστεί.
Το Λογισμικό μας...
 • Απλά και Μεσαία κτηριακά έργα αντιμετωπίζονται με το εγχώριο STEREOSTATIKA της PI SYSTEMS
 • Συνθετα κτηριακά έργα και όλα τα μη κτηριακά αντιμετωπίζονται με το Sap, το Etabs και το Sofistik με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
Κτηριακά Έργα Οπλισμένου Σκυροδέματος
Μελέτες γεφυρών
Στατική μελέτη Λοιπών Τεχνικών έργων
Στατική μελέτη για έλεγχο υφιστάμενης κατασκευής
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη υφιστάμενου & σχέδια προς υποβολή
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη νέου & σχέδια προς υποβολή
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας
 • Η στατική επάρκεια του κτιρίου είναι η ικανότητα που έχει στο να αναλάβει φορτία (και μεχρι ποιο βαθμό) είτε αυτά αφορούν την λειτουργία του είτε αφορούν καταπονήσεις λόγω σεισμού, αέρα και χιονιού.
Ο έλεγχος στατικής επάρκειας της κατασκευής είναι πολύ χρήσιμη γαι τον Ιδιώτη και Τον Μηχανικό ώστε να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επεμβάσεις (επισκευές ή ενισχύσεις) που χρειάζεται να γίνουν στα δομικά στοιχεία της
 • Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε, προκύπτει  το τελικό συμπέρασμα σχετικά με την στατική επάρκεια του κτιρίου και χορηγείται στον ιδιώτη η σχετική βεβαίωση με ημερομηνία και
  υπογραφή από τον μηχανικό.
 • Τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και για λόγους προστασίας της ζωής είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντοχές του κτιρίου και την ικανότητα που αυτό έχει να αντέξει έναν ενδεχόμενο σεισμό ή μια φυσική καταστροφή.
 • Χρησιμοποιούμε τις πιο εξελιγμένες μεθόδους Σεισμικής Προσομοίωσης
 • Εκτιμάται η Αντοχή κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος σε κλίμακα Richter , και μεταλλικών κτηρίων σε ταχύτητα αέρα ή σε μέτρα χιονιού
Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος ο στατικός έλεγχος της υφιστάμενης κατασκευής
Δεν περιλαμβάνονται στο κόστος  (εφόσον κριθεί απαραίτητο) οι  έμμεσες ή άμεσες μετρήσεις δηλαδή η λήψη δοκιμίων υλικών από επιλεγμένες θέσεις, ο έλεγχος ενανθράκωσης του σκυροδέματος, ο έλεγχος διάβρωσης του οπλισμού, ο έλεγχος ορθής και
επαρκούς τοποθέτησης του κατάλληλου οπλισμού στα δομικά στοιχεία κλπ.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 € )
 • Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα υπόλοιπα τεχνικά έργα σκυροδέμτος έκτος των κτηριακών (γέφυρεςτοίχοι αντιστήριξης κλπ)
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη & σχέδια προς υποβολή


Οι μηχανικοί μας μπορούν  να διαμορφώσουν την οικονομικότερη και ασφαλέστερη λύση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υψηλών τοίχων. Παράγουμε  ολοκληρωμένα σχέδια μέχρι
τη τελευταία λεπτομέρεια, καθώς και το τεύχος της μελέτης, έτοιμο για κατάθεση στην Πολεοδομία.Υπάρχει η δυνατότητα αναλυτικών προμετρήσεων σε επίπεδο έργου
(project), ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τα προεκτιμώμενα κοστολογικά στοιχεία.

 • Επιλύουμε τοίχους βαρύτητας και οπλισμένων πελμάτων. Υποστηρίζουμε και τοίχους με κεκλιμένο πέλμα, οι οποίοι προσφέρουν μεγαλύτερους συντελεστές
  ασφαλείας.
 • Εισαγωγή γεωμετρικών στοιχείων με αυτόματη σχεδίαση του σκαριφήματος του τοίχου αντιστήριξης και πλήρη παραμετροποίηση ( φορτία εδάφους, τοίχου
  συγκεντρωμένα, τμηματικά κλπ).
 • Eισαγωγή φορτίων στις θέσεις ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων, καθώς και στην στέψη. Φόρτιση υδροστατικής πίεσης.Φορτία επιφανείας τμηματικά ή απείρου
  μήκους. Δυνατότητα φόρτισης με συγκεκριμένο φορτίο (μόνιμο και κινητό) στη κεφαλή του τοίχου. Φορτία στρέψης στατικών και σεισμικών δυνάμεων και ροπών.
 • Επιλογή διαμέτρου οπλισμών.
 • Έλεγχοι σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 7–2003
 • Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων ΕΑΚ για την αντιμετώπιση τοίχων με δυνατότητα παραμόρφωσης και τοίχων δύσκαμπτων.
 • Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΩΣ ( έλεγχος ολίσθησης, ανατροπής, ευστάθειας).
 • Πλήρη διαγράμματα καμπτικών ροπών, τεμνουσών, ορθών δυνάμεων, τάσεων και απαιτούμενου οπλισμού κατά μήκος των κ.β. αξόνων του τοίχου.
 • Υπολογίζουμε ωθήσεις λόγω σεισμού κατά Mononobe-Okabe.
 • Ακριβής επίλυση τοίχου αντιστήριξης μέσω προσομοιώματος της έδρασής του επί ελαστικού εδάφους.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης προβόλου στο μέσο του ύψους επίχωσης, που επιτρέπει οικονομικότερη αντιμετώπιση υψηλών τοίχων.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης κλείδας βάσης στο πέδιλο.
 • Δυνατότητα πολυστρωματικού εδάφους επίχωσης καθώς και συνυπολογισμού του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Δυνατότητα τοίχων αντιστήριξης με αντιρήδες πολλών ανοιγμάτων με διαστασιολόγηση της ενδιάμεσης πλάκας ως τριέρειστης με τριγωνικό φορτίο ωθήσεων.
 • Παραγωγή ξυλοτύπου και προμέτρηση υλικών, προκοστολόγηση υλικών σε επίπεδο έργου (οικονομική μελέτη)
 • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών. Λεπτομερείς ξυλότυποι και πλήρη αναπτύγματα οπλισμών, υπομνήματα, πινακίδα.
 • Πλήρες τεύχος υπολογισμών, έτοιμο για κατάθεση στην πολεοδομία.
 • Απλά έργα Τοίχων Αντιστήριξης επιλύονται και διαστασιολογούνται με τα εγχωρια προγραμματα Geowall της Civiltech
 • Συνθετα έργα Τοίχων Αντιστήριξης αντιμετωπίζονται με το Larix της CUBUS
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Τοίχοι αντιστήριξης
Στατική μελέτη Νέων Κτηριακών Τεχνικών έργων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m3) 500 € - 2. (200-400 m3) 700 € - 3. (400-600 m3)
900 € - 4. (600-800 m3) 1200 € - 5. (800-1.000 m3) 1500 € - 6. (1.000-2.000 m3) 1800 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
Photo gallery...
 • Μελέτη κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος στη Βούλα Αττικής
 • Στατική Μελέτη κτηρίου με οπλισμένο
  σκυρόδεμα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας!
 • Μελέτη Πισίνας σε κολυμβητήριο στην Αττική