Διαχείρηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Επιχειρήσεων


(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  5% Προυπολογισμού του Προγράμματος €  )
Ενταξη Επένδυσης σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

 • Φάκελος & Δικαιολογητικά
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (απλό) 500 € - 2. (μεσαίο) 1000 € - 3. (σύνθετο) 2000 € - 4. (απαιτητικό) 5000 € )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Σκοπιμότητας


(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 1500 € )
e-Shop
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Αναλαμβάνουμε την εξεύρεση χρηματοδότησης για κάθε επιχείρηση, την σύνταξη της μελέτης και την εφαρμογή αυτής. Εμπειρία και γνώση που φαίνεται στα έργα μας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Ιδιωτικός Τομέας

1. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων


2. Management Consulting
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001, ISO 14000, EMAS, HACCP, ΕΛΟΤ
  1801 κλπ.)
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και έργων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (μελέτη οργανωτικής δομής – επιχειρησιακών δραστηριοτήτων)
 • Μεταφορά τεχνολογίας
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης - AIMMS Συστημάτων Προγραμματισμού Παραγωγής (SMART ΙΙ), και διαχείρισης αποθεμάτων
 • Logistics

Δημόσιος Τομέας (Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση)

1. Μελέτες Πολιτικής για την Επιστήμη και Τεχνολογία
2. Υποστήριξη Προγραμμάτων Δημοσίου
3. Υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση
επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στα Χρηματοδοτικά και Ερευνητικά Τεχνολογικά προγράμματα
καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:
 • Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράμματα που εντάσσονται στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
 • Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα: E-CONTENT, LEONARDO DA VINCI, ALTENER, SAVE, κ.λ.π.
 • Εθνικά Επενδυτικά και Ερευνητικά Προγράμματα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας – ΕΠΑΝ (Έρευνα και Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Τουρισμός), Επιχειρησιακό
 • Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» - ΕΠ ΚτΠ (Παιδεία-Πολιτισμός, Εξυπηρέτηση του πολίτη & βελτίωση της Ποιότητας ζωής, Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία,
  Επικοινωνίες και Τεχνική βοήθεια), Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα - ΠΕΠ, κλπ.
 • Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 (πρώην άρθρα 23α, 23β, αναπτυξιακά κίνητρα ειδικών επενδύσεων).
 • Κανονισμός 1257/99 (πρώην 866/90).
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN, κ.α.
 • Χρηματοδοτήσεις από Venture Capitals, Seed Capital Fund, Θερμοκοιτίδες, Ν.Ε.Χ.Α. κ.α.
 • εχνικοοικονομικές μελέτες δανείων
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η εντατική εξειδίκευση των στελεχών της
e-MeLeTi σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της
μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδο τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελεί η πλήρωση μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία συσχετίζονται με παράγοντες
όπως:

 • Η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης.
 • Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης.
 • Οι άμεσες και ευρύτερες ανάγκες της επιχείρησης σε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών.
 • Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδύσεων που θέλει να υλοποιήσει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Οι επιπτώσεις που θα έχει η συμμετοχή της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε αυτές συνδέονται με την χρηματοοικονομική κατάσταση της, την διεύρυνση της
  επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την εξέλιξη και αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, λαμβανομένου του ευρύτερου ελληνικού, ευρωπαϊκού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Ειδικότερα, εμείς αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
η οποία αναλύεται σε ένα ολοκληρωμένη φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα εξής:
 • Κατάρτιση σχεδίου καταγραφής των τεχνολογικών και λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη του βαθμού αναγκαιότητας αυτών.
 • Παρουσίαση σχεδίου πιθανών σεναρίων συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά.
 • Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της μελέτης (Τεχνικοοικονομική Μελέτη).
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την οριστική κρίση τους.

Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Το φάσμα των υπηρεσιών που, δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων
τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του εν λόγω Εθνικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος, η οποία εντοπίζεται στα εξής:

 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από την επιχείρηση, όλων των απαιτούμενων εντύπων (εκθέσεων προόδου – ολοκλήρωσης) και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
  φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στις επιτόπιες αυτοψίες ελέγχου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την
  εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης σε αυτήν.
 • Υποβοήθηση των τμημάτων της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να
  οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.


Η e-MeLeTi. θέλει να ευχαριστήσει τους επιχειρηματίες που την εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων σε
αυτήν. Αξιοποιώντας την συσσωρευμένη μας εμπειρία, η οποία προέρχεται από την δραστηριοποίηση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών όλο
αυτόν τον καιρό, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε πολύτιμο αρωγό σας στην προσπάθειά σας να κάνετε πράξη τα επιχειρηματικά σας σχέδια.
Η e-MeLeTi σας παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας τις ανάγκες σας σε  τεχνογνωσία και σε θέματα σχεδιασμού. Το οικονομοτεχνικό τμήμα της
συνιστά ένα πρότυπο κέντρο παροχής  ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποβοήθησης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην απορρόφηση και εκμετάλλευση των σύγχρονων  τεχνολογιών. Επιπλέον, παρέχονται
σύνθετων υπηρεσίες management στον για την υλοποίηση επενδυτικών έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η στρατηγική μας βασίζεται στην αντιστοίχιση τεχνολογικών αναγκών των διαφόρων
πελατών της με τις λύσεις που προσφέρονται από την ελληνική και διεθνή ανεπτυγμένη τεχνολογία, προσπαθώντας να καλύψει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, παρέχει τεχνογνωσία η οποία προέρχεται από ομάδα   συνεργατών με ευρύ τεχνολογικό υπόβαθρο και κατάρτιση.

Οι Υπηρεσίες μας αφορούν την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η e-MeLeTi διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και έχει συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές προσπάθειες διάδοσής της τα τελευταία χρόνια.
Την προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα.

Η e-MeLeTi υποβοηθά την πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δράσης περί επιχορηγήσεων επενδυτικών σχεδίων, περί φορολογικών ελαφρύνσεων και σε δράσεις πρόσληψης επιδοτούμενου
προσωπικού.
Τον επιχειρησιακός σχεδιασμό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις εστιάζονται σε λειτουργίες κρίσιμες για το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των βασικών χρηματο-
οικονομικών μεγεθών.
Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ιδιωτικό τομέα  μέσα από την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών μας.

Η e-MeLeTi αναλαμβάνει μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει με Τραπεζικούς και Επιχειρηματικούς Ομίλους να σας εξασφαλίσει (εκτός από την επιχορήγηση) και την χρηματοδότηση για το έργο
που θα κατασκευάσετε,. Σας παρέχουμε παράλληλα νομικούς και οικονομικούς συμβούλους για να σας εξασφαλίσετε τους καλύτερους όρους για την επένδυσή σας.
Οικονομοτεχνικά έργα - Επιδοτήσεις
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Επιχειρήσεις

Τρέχουσα κατάσταση όλων των προγραμμάτων:
ΕΝΕΡΓΟ

  
Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  Ανοιχτά προγράμματα Leader ΠΑΑ 2014-2020
  Επιχορήγηση πρατηρίων υγρών καυσίμων για εκσυγχρονισμό
  Leader Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας - ΠΑΑ 2014-2020
  Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
  Αναπτυξιακός Νόμος 4399 - καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 3ος κύκλος
  Επιδότηση 12.000€ σε 10.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ
  Ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
  Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών
  Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για τον 6o κύκλο του προγράμματος Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
  Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της χρήσης ΤΠΕ
  Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
  Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II για Περιφέρεια Ηπείρου
  Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
  Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  Horizon 2020

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

 •    Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Β' Κύκλος
 •    Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων - Β' Κύκλος
 •    Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»
 •    Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
 •    Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
 •    Πρόγραμμα «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»
 •    Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα»
 •    Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών
 •    Ειδική Δράση: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
 •    Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»
 •    Πρόγραμμα "Νέο Ξεκίνημα" από τον ΟΑΕΔ
 •    Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας
 •    Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς
 •    Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων
 •    Voucher Ευρεσιτεχνίας - κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
 •    Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
 •    Αναβάθμιση εταιρειών franchising
 •    Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν»
 •    Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς
Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα