Αναλυτικός Προσδιορισμός Εμπορικής αξίας Ακινήτου

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (συγκριτική μέθοδος, μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου, υπολειμματική μέθοδος, μέθοδος του υπολειμματικού κόστους
  αντικατάστασης, μέθοδος των κερδών.
 • Το αποτέλεσμα προκύπτει ανάλογα με την βαρύτητα που έχει κάθε μέθοδος στις τρέχουσες συνθήκες.
 • Παρέχει υψηλή ακρίβεια και προτείνεται από Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές Εταρίες και Δικαστήρια σε δύσκολες υποθέσεις εκτιμήσεων όπως πχ (εκτίμηση εμπορικής αξίας επιχείρησης με ακίνητα, αυτοκίνητα
  και εξοπλισμό)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 300 € )
Εκτίμηση είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, σε συγκεκριμένο χρόνο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς
ακινήτων & τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν τη μεταβολή της αξίας των ακινήτων, διαθέτοντας την αναγκαία τεχνική  πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίμηση
ακίνητο και εφαρμόζοντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις μεθοδολογίες που είναι αναγνωρισμένες στον χώρο για την σύνταξη μελετών εκτίμησης.

Συντάσσουμε εκθέσεις εκτίμησης για:
Εξασφαλίσεις τραπεζών (διασφαλίσεις δανείων)
Λήψη αναγκαστικών μέτρων -επίλυση δικαστικών διαφορών.
Αγοραπωλησίες γενικά
Λογιστικές καταστάσεις και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Απαλλοτριώσεις, δουλείες
Διανομές, κληρονομικά
Εταιρείες επενδύσεων κ.ά.
Συμβουλές πελάτων στις επενδυτικές τους κινήσεις.
Ορισμό μονάδας αποζημίωσης.
Για ασφαλιστικούς σκοπούς.
Για σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών

Πελάτες μας είναι:
 • Ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα.
 • Επενδυτικοί οργανισμοί.
 • Τραπεζικοί οργανισμοί.
 • Ιδιωτικές εταιρείες,
 • Εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.
 • Δικηγόροι.
 • Εταιρείες ορκωτών ελεγκτών.


Οι μέθοδοι εκτίμησης που χρησιμοποιούμε είναι:
 • Η συγκριτική μέθοδος (the comparison approach),
 • Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου (Investment method),
 • Η υπολειμματική μέθοδος (Residual method),
 • Η μέθοδος του υπολειμματικού κόστους αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost),
 • Η μέθοδος των κερδών (Profits method).

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία της εκτίμησης, που περιλαμβάνει την αυτοψία, την έρευνα αγοράς και τελικά την σύνταξη φακέλου με
αναλυτική τεχνική έκθεση, σχέδια και την αξιολόγηση του ακινήτου.

Σχέση Αγοραίας Αξίας και Τιμής ακινήτου

Η αγοραία αξία του ακινήτου
στην εκτίμηση δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από μία άποψη για το ποσό που δύναται να πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατά την
ημέρα της εκτίμησης.

Η τιμή του ακινήτου είναι το καταγεγραμμένο ποσό στο οποίο έγινε τελικά η πράξη αγοραπωλησίας.

Θεωρητικά σε συνθήκες τέλειας αγοράς όπου υπάρχει διαφάνεια και ολοκληρωμένη πληροφόρηση η     αγοραία αξία θα ισούται πάντα με την τιμή. Η πραγματική αγορά των
ακινήτων όμως είναι ατελής και υπάρχει απόκλιση μεταξύ της αξίας και της τιμής των ακινήτων.Επίσης πολλές φορές ο εν δυνάμει         αγοραστής εν γνώση του επενδύει
σε ένα ακίνητο σε διαφορετική τιμή από την αξία του.

Σύμφωνα με τον Michel Brodtman η δουλειά του εκτιμητή είναι:
"Our job is not to decide what value should be, but what a buyer is prepared to pay. We 're not here to forecast, but to provide a mirror".


Οι πιο συνήθεις αξίες που υπολογίζονται στις εκθέσεις εκτίμησης είναι:                       Οι Αξίες των ακινήτων επηρεάζονται από τους εξής παράγοντες:
 • Η εμπορική αξία (market value),
 • Αξία βάση της υψηλότερης και καλύτερης χρήσης (highest & best use value),
 • Η εύλογη αξία (fair value),
 • Αποσβεσμένο Κόστος Αντικατάστασης (DRC),
 • Η μισθωτική αξία (market rent),
 • Worth (Investment Value) / Αξία μίας επένδυσης
 • Η αντικειμενική αξία (Ελλάδα).
Ποιοι είναι οι συνεργάτες εκτιμητές μας;

Είναι επαγγελματίες μηχανικοί, οικονομολόγοι & μεσίτες που πραγματοποιούν εκτιμήσεις κάθε μορφής  ακινήτου και οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας.

Διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο που καλούνται να εκτιμήσουν και είναι γνώστες της αγοράς. Έχουν  ακαδημαϊκές γνώσεις πάνω στην εκτιμητική επιστήμη και
επιμορφώνονται συνεχώς πάνω στο αντικείμενο τους, την πορεία της κτηματαγοράς, της οικονομίας, την πολεοδομική νομοθεσία κλπ. Αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για το
αποτέλεσμα της εκτίμησης. Είναι αμερόληπτοι, διακριτικόί, εχέμυθοι, έχουν ήθος, είναι έντιμοι και άνθρωποι αδιαμφισβήτητου κύρους στην αγορά.
Εκτιμήσεις
e-Shop
Συνοπτικός Προσδιορισμός Εμπορικής αξίας Ακινήτου
 • Χρησιμοποιείται η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τον υπολογισμό των προσημειώσεων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 100 € )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.