Σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Παρουσίαση των αρχιτεκτονικών προτάσεων με τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές εικόνες και videos

Παράλληλα λαμβάνονται οι εγκρίσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ( αρχαιολογία, πυροσβεστική, Δήμος κλπ) ενω συγχρόνως
εκπονούνται οι λοιπές μελέτες που απιτούνται κατα περίπτωση  (στατικά, μηχανολογικά, ενεργειακή απόδοση κτιρίου κλπ)

Κατατίθεται ο φάκελος στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. για την έγκριση δόμησης και τέλος εκδίδεται η άδεια δόμησης
Έγκριση και Άδεια δόμησης σε 3 βήματα

Για τη χορήγηση Άδεια Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της.
2. Αρχιτεκτονική μελέτη & Μελέτη Προσβασιμότητας.
3. Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.
4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
9. Μελέτη καυσίμου αερίου.
10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο
υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής
δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.
14. Ταυτότητα κτιρίου. Ο χρόνος έναρξης υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα καθοριστεί με απόφαση του
υπουργού Περιβάλλοντος.15. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως
φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες.
16. Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.


Δεν περιλαμβάνονται
 • το κόστος του Τοπογραφικού
 • το κόστος της επίβλεψης & οι EXTRA χρεώσεις της μετακίνησης, της διαμονής και των εργατοωρών κατα περίπτωση.
Ενημερωθείτε για αυτές ΕΔΩ

Περιλαμβάνονται
 • Διάφορες χρεώσεις (ελάχιστη αμοιβή κλπ.)
 • Φορολογικά όπως Δημοσίου (ΚΗ'), ΚΗ' Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου, Ι.Κ.Α. προκαταβολή εργοδότη, Ι.Κ.Α.
προκαταβολή ασφαλισμένων,Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Παράβολο Δημοσίου, Χαρτόσημο επί Τ.Ε.Ε. & Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
Παράβολο Ν. 1041/80 άρθρο 77, Ο.Γ.Α, Ε.Τ.Ε., ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ κλπ
Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο των στοιχείων και εφόσον
αποδειχθούν ορθά. Η έγκριση ισχύει για ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας μεγαλύτερης των
Ειδικότερα, για τη χορήγηση Εγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη
2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.
3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή
υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
4. Φύλλο ελέγχου.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα.
6. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα.
7. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του
έργου.
8. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
9. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο. Για τους προσφυγικούς οικισμούς απαιτείται βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.
10. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.
11. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
12. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης.
13. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
e-Shop
Άδεια για κατασκευές που υπολογίζονται με αναλυτικό προυπολογισμό (μικροκατασκευές- πέργκολες -πισίνες- εσωτερικές Διαρρυθμίσεις κλπ)  Αμοιβή Μηχανικού 50% του
προυπολογισμού €+ Φπα + Φορολογικά 5%του προυπολογισμού €). O προυπολογισμός που λαμβανεται υπ' όψην δεν είναι ο πραγματικός αλλά ενας συμβατικός με τιμές που
έχει ορίσει το κράτος για κάθε εργασία. Μπορείτε να τον δείτε
ΕΔΩ
Για Προσθήκες

+20% του κόστους της αδείας
Για Διαρρυθμίσεις

+25% του κόστους της αδείας
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας  υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και
στοιχείων. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τους ενδιαφερόμενους
ιδιοκτήτες και μηχανικούς  από τις Υπηρεσίες Δόμησης , απαιτείται για τις εξής εργασίες:

1). Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
2). Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες,
κατολισθήσεις  ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων.
3). Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24-5-1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης
που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων.
4). Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, ύστερα από έγκριση του οικείου δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης  της περιφέρειας.
5). Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται  από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
6). Η  κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές
διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
7). Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17-7-1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24- 5-1985 π.δ.. Ειδικά για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο
πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
8). Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
9). Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.  305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης
από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,
10). Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
11). Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.
12). Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
13). Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
14). Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και  ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών  δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως
επιφάνειας.
15). Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact),  υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται
τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει  το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από  ενάμιση (1,50) μέτρο για
την τοποθέτησή  τους και  πραγματοποιείται η  προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.
16). Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παρ. 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.
17). Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
18). Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
19). Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
20). Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
21). Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.  Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης  
παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η  έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ.
22). Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
23). Κατασκευή  μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης  ανά  καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου  6   του από 24-5-1985 π.δ,  με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία
(3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή  της και κατασκευάζεται  ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην
πιο πάνω διάταξη του από  24-5-1985 π.δ..
24). Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του.
25). Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
26). Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.
27). Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23  του ν.4067/2012.
28). Προσθήκη  επιφάνειας  εμβαδού έως πέντε(5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα  της 31ης-1-1983, σε στάσιμους οικισμούς  και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς
να  απαιτούνται  στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.
29). Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
30). Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
31). Στέγαστρα και προστεγάσματα των παρ. 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012.
32). Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων,  εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
33). Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των δομών προσωρινής  υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας στα  κέντρα ή τις μονάδες πρώτης υποδοχής υπηρεσίες ασύλου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4375/2016 (Α΄51).
34). Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων,  όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού,  μέγιστης επιφάνειας      είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα
μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει  το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου
μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

Επίσης έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη,  σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης:

35). Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, σύμφωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές.
36). Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες.
37). Κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί  στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ. 1α του άρθρου 23  του ν. 4178/2013, όπως ισχύει.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών,  αν τούτο προβλέπεται σε  ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Σχετικά σημειώνεται στη ρύθμιση του νομοσχεδίου ότι με  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής
κλίμακας.

ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕς ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 €)
Άδεια Μικρής Κλίμακας
Άδεια για κατασκευές που υπολογίζονται με  Αναλυτικό Προυπολογισμό
Έγκριση & Άδεια Δόμησης
Αλλαγή Χρήσης με ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
κατά τις διατάξεις του ΝΟΚ άρθ. 5–παρ. 2 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 23
του ΝΟΚ.

Περιλαμβανονται:
 • Βεβαίωση Χρήσεων Γης από τον αρμόδιο Δήμο.
 • Αιτιολογική Έκθεση Μηχανικού
 • Τεχνική Έκθεση Επάρκειας Στατικών Φορτίων
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια με τη νέα χρήση

ΔΕΝ Περιλαμβάνεται η Έγγραφη Ενημέρωση ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στις περιπτώσεις διαφορετικής εσωτερικής
διασκευής από την εγκεκριμένη στο σχέδιο της υπάρχουσας οικοδομικής αδείας, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών
που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.(0-100m2)  500 € Κατηγορία: 2.(100-200m2)  600 €)
Για Αλλαγή Χρήσης με άδεια δόμησης

+20% του κόστους της αδείας
Για την επισκευή κτηρίων που ενταχθηκαν στις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 €)
Έγκριση εργασιών επισκευής της § 17 του άρθρου 24 του ν. 4495/17
Περιλαμβάνονται
 • 2 Πανοραμικές φωτογραφίες των προσόψεων και του δρόμου.
 • Αντίγραφο της εγκεκριμένης από την οικοδ. άδεια όψης του κτιρίου.
 • Σχέδιο όψης με την πρόταση (τοποθέτηση επιγραφής).
 • Σχέδιο λεπτομερειών της επιγραφής.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 €)
Έγκριση τοποθετησης διαφημιστικής επιγραφής σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
Αφορά την βεβαίωση κυριας & βοηθητικής χρήσης για κτήρια οπιασδήποτε χρήσης
Δεν Περιλαμβάνεται το κόστος της μετάβασης στο πεδίο για αυτοψία

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.(0-250m2)  150 € 2. (250-500m2)  200 € 3. (500-1000m2)  300 €)
Bεβαίωση χώρου κύριας χρήσης
Εμβαδό Χώρου
Εμβαδό Χώρου
Οι 19 εργασίες, χωρίς Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο (Άρθρο 3) «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» δεν απαιτείται οικοδομική άδεια  ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας  για τις εξής εργασίες, με την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο στις παρακάτω περιπτώσεις:

1). Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
2). Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση
των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012.
3). Εξωτερικοί χρωματισμοί   ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων  ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
4). Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
5). Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
6). Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
7). Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
8). Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση
συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού
αερίου, όπως   ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί,  εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή
μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4067/2012.
9). Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους  2β και   2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
10) .Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς
χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον“, καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης
ή   αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
11). Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια,  όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή  και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων
διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και
γηπέδων.
12). Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικία, καθώς και σε κτίριο που
διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου  με χρήση κατοικίας.
13). Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που
ισχύουν στην  περιοχή.
14). Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
15). Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
16). Διάστρωση δαπέδου ακαλύπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακαλύπτου χώρου.
17). Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς
αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των όμβριων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
18). Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου  για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως   δυόμιση (2,50) μ., πλάτους  έως δυόμιση (2,50) μ. βάθους  έως ένα (1.00) μ.,
19). Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακαλύπτων χώρων αυτών, σύμφωνα  με τις ισχύουσες  προδιαγραφές.

Τέλος στη σχετική ρύθμιση σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί  να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας
ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Οι 11 εργασίες με υποχρεωτική έκδοση άδειας από την ΥΔΟΜ

Οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ  απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής
κλίμακας και αφορά ιδίως:

1). Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.
2). Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3.
3). Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις. διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
4). Κατασκευή πισίνας.
5) Αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή
μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
6). Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
7). Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
9). Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
10). Εργασίες  της παρ. 2, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.
11). Νομιμοποίηση  κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για  την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας